Els membres de les corporacions locals formen part de grups polítics municipals. La constitució d’aquests grups es fa mitjançant sol·licitud per escrit, subscrita per tots els i les integrants del grup i dirigida al president o a la presidenta de la Corporació.

Actualment la constitució dels grups polítics es gairebé automàtica, tot i que la llei estableix com a obligatòria la seva creació només per als municipis de més de 20.000 habitants.

Els regidors i les regidores que abandonin, durant el mandat, el grup al qual estaven adscrits, no podran integrar-se en cap altre grup i quedaran en situació de no adscrits.


JUNTS PER PONTS

 • Josep Tàpies Ticó - alcalde 
 • Núria Caballol Sangrà
 • Marta Cinca Solé 
 • Leila Moreno Reig 

PONTSXCAT
 • Emili Palà Augé 
 • Elisabet Arauz Puigpinós 


ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL

 • Solés Carabassa Closa 
 • Antoni Sala Blanch 
 • Joan Puigpinós Riba 
 • Carme Comelles Gilibets 
 • Josep Maria Vilaseca Colell