El nombre de regidors que integren la Junta de Govern Local no podrà ser superior a 1/3 del nombre legal de membres de la corporació (a aquests efectes no es tindran en compte els decimals que resultin de dividir per tres el nombre total de regidors).

Els membres de la Junta de Govern Local seran nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual en donarà compte al Ple de la corporació. L'alcalde n'és membre nat i serà el president de la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local es reunirà en sessió ordinària amb una periodicitat quinzenal que coincidirà en dimarts, a les 11.00h.

 

MEMBRES JUNTA DE GOVERN LOCAL

  • Sra. Maria Basomba Gili: alcaldessa / presidenta
  • Sra. Trini Ruiz Ruiz: regidora
  • Sr. Josep Pera Marquilles: regidor
  • Sr. Josep Tarragona Palou : regidor