OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

 • La promoció de totes aquelles actuacions i iniciatives per tal de contribuir al desenvolupament integral de la vila de manera equilibrada i harmònica per tots els ciutadans i col.lectius socials, culturals, empresarials, comercials i professionals.
 • Impulsar, estimular, promoure i fomentar tota mena d'iniciatives i activitats adreçades, en general, a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, i en particular les referides als àmbits de l'economia, la comunicació, els costums i tradicions de la vila, procurant a l'ensems la projecció exterior de la mateixa.
 • La promoció i foment del comerç, la indústria, l'agricultura i els serveis i, en conseqüència, organitzar la celebració de les manifestacions comercials, fires generals i d'altre tipus que es consideri d'interès en les condicions de data, espai i aspectes econòmics més favorables, cooperant amb les entitats corresponents, tant públiques com privades.
 • La promoció, programació i organització de tota classe d'activitats sòcio-culturals, festes tradicionals i populars a la nostra vila, cooperant amb les entitats públiques i privades corresponents.
 • La promoció i foment de la presència activa en el mercat turístic, procurant la coordinació dels sectors interessats en el foment del turisme. Tenir cura de la informació i animació turística, realitzant i estimulant tot tipus d'activitats de temps lliure, al mateix temps de produir els materials de publicitat necessaris per donar a conèixer l'oferta turística de la vila.
 • La gestió d'aquells serveis o activitats que, expressament, li encomani l'Ajuntament o l'Alcaldia en l'àmbit objecte d'aquest Patronat.

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL DIRECTIU

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL

 • Sr. Francisco Garcia Cañadas
 • Sra. Júlia Abelló Salvadó
 • Sra. Trini Ruiz Ruiz
 • Sr. Josep Pera Marquilles
 • Sr. Jaime Herreros Angrill

 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 • Sra. Ma Antònia Pubill Carro
 • Sra. Marta Cinca Solé

 

Tres persones de reconeguda vàlua personal i/o professional:

 • Sra. Anna Cisquella Díaz
 • Sr. Jordi París Domingo
 • Sr. Aitor Arilla Gómez

 

Composició del Consell Directiu:

President: Francisco García Cañadas, alcalde de l’Ajuntament de Ponts.

Vicepresidentes:

 • Júlia Abelló Salvadó
 • Maria Basomba Gili

Vocals:

 • Trini Ruiz Ruiz
 • Josep Pera Marquilles
 • Jaime Herreros Angrill
 • Ma Antònia Pubill Carro
 • Marta Cinca Solé

Tres persones de reconeguda vàlua personal i/o professional:

 • Sra. Anna Cisquella Díaz
 • Sr. Jordi París Domingo
 • Sr. Aitor Arilla Gómez

El/la secretari/ària de la corporació municipal.

 

RESPONSABLES EN ÀREES DINS EL CONSELL DIRECTIU DEL PATRONAT

 • Maria Basomba Gili: Cultura i Patrimoni
 • Júlia Abelló Salvadó: Joventut i infancia, Festes i tradicions
 • Jaime Herreros Angrill: Turisme, Sector Serveis