Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PLE ORDINARI

Divendres, 27 de novembre de 2020 Hora: 18.00 h

Canal Youtube Ajuntament de Ponts

Documentació del Ple:

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Expedient 1103/2020. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats.

2.Expedient 1150/2020. Designació de regidors amb dedicació parcial. Indemnització per assistències.

3.Expedient 990/2020. Elecció Jutge de Pau titular de Ponts.

4.Expedient 1247/2018. Aprovació del Text refós de la modificació núm. 1 delPla d'ordenació municipal (POUM) de regulació de les construccions agrícoles i ramaderes.

5.Expedient 1158/2020.Modificació puntual del POUM.

6.Expedient 1160/2020. Aprovació modificació de crèdit núm. 1/2020 del pressupost de l’exercici 2020, per mitjà de romanent de tresoreria per a despeses generals.

7.Expedient 1163/2020. Proposta de participació en la constitució de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP).

B) Activitat de control

8.Donar compte dels decrets de l'alcaldia (del núm. 2020-0194 al número 2020-0251, ambdós inclosos).

C) Precs i preguntes

NOTA INFORMATIVA 25 de novembre.jpg