Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

NOVES MESURES per aturar l'increment de casos de COVID-19 a Catalunya

Noves mesures per aturar l'increment de casos de COVID-19 a Catalunya

DIJOUS 29 OCTUBRE 2020

Tota la informació disponible a canalsalut.gencat.cat/coronavirus

La situació epidemiològica de Catalunya obliga a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social, de la mobilitat i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del territori.

Les mesures són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic.

Confinament nocturn entre les 22.00 h i les 6.00 h

 • Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 hores i les 06.00 hores.
 • S’exclouen d’aquesta prohibició els  desplaçaments següents de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:
  • Desplaçament per assistència sanitària d’urgència, i per anar a la farmàcia per raons d’urgència sempre que sigui a la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
  • Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.
  • S’inclouen en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
  • Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives.
  • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.
  • S’inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.
  • Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.
  • Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses relacionades anteriorment.
  • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
  • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.
 • Igualment, durant l’horari de restricció de la mobilitat és permesa la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.
 • La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destinació fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Torna amunt

Limitació de l'entrada i sortida de persones

 • Es restringeix l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents:
  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
  • Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
  • Assistència a centres docents i educatius.
  • Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
  • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
  • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
  • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
  • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
  • A causa de força major o situació de necessitat.
  • Qualsevol altra activitat urgent i inajornable degudament acreditada.
 • Queda restringida l'entrada i sortida de cada terme municipal durant els caps de setmana: des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, excepte per aquells desplaçaments, adequadament justificats pels motius anteriors.

Mobilitat permesa:

 • Dia 31 d’octubre i 1 de novembre: visita a cementiris dins la mateixa comarca.
 • Exercici individual a l’aire lliure entre municipis limítrofs.
 • Entrada i sortida de cada terme municipal de les persones que estiguin gaudint d’algun tipus de permís penitenciari.
 • Desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.
 • Circulació en trànsit.

Torna amunt

Trobades, reunions i desplaçaments

 • Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d’ús públic.
 • Es recomana adoptar una estratègia de desplaçaments basada en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”, la qual cosa afavoreix una sociabilitat i un suport adaptada al moment epidèmic actual.
  • “Bombolla de convivència”: fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles.
  • “Bombolla ampliada”: fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un(s) altre(s) grup(s) acotat de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser el més estable possible.
 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.
 • En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.
 • No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:
  • Les activitats laborals.
  • Les activitats docents.
  • Les activitats extraescolars permeses.
  • Les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).
  • Les activitats de culte i els actes religiosos i cerimònies civils.
  • Els mitjans de transport públic.
  • El transport escolar.
  • Les activitats culturals que puguin romandre obertes.
  •  
 • No poden participar en trobades i/o reunions persones amb símptomes de COVID-19 ni que estiguin en aïllament o quarantena.
 • S'han de mantenir i extremar les mesures de protecció: mascareta, distància i rentat de mans. 

Àmbit laboral i professional

 • Es demana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que limitin al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores.
 • Han d’implementar el teletreball llevat quan és impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho.
 • Si el teletreball no és possible cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades i flexibilitat horària.
 • En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Garantir també la ventilació dels espais i intensificar la desinfecció i neteja.
 • L'ús de mascareta:
  • és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.
  • no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.

Àmbit educatiu

 • Universitats: tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.
 • Batxillerat i cicles formatius: reducció de l’activitat presencial. Desenvolupar totes aquelles activitats que es puguin de forma telemàtica.
 • Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l’horari lectiu habitual.
 • Es mantenen les extraescolars que organitzen els propis centres si aquestes es realitzen amb els grups estables de convivència de les activitats lectives.

Transport públic

 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.
 • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 • Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Activitat comercial

 • No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, excepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria que només poden oferir serveis d’higiene del cabell.
 • Els establiments comercials d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d’automòbil i centres de jardineria, poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.
 • L’obertura al públic dels establiments i locals comercials detallistes queda condicionada a:
  • Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats.
  • Que es redueixi al 30% l'aforament permès.
 • Els establiments comercials amb una superfície de venda de més de 800 metres quadrats:
  • Han d’acotar l’espai d’obertura al públic a l’esmentada superfície
  • Reduir al 30% l’aforament que correspongui a aquesta superfície.
 • Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament.
 • Se suspèn l’obertura al públic de centres comercials i recintes comercials. Al seu interior, poden romandre oberts si ofereixen:
  • Productes d’alimentació i begudes.
  • Productes higiènics i d’altres productes de primera necessitat.
  • Farmàcies.
  • Ortopèdies.
  • Òptiques.
  • Centres de veterinària.
 • També poden obrir els establiments comercials que es trobin dins dels centres i que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats i comptin amb accés directe i independent des de la via pública amb un aforament màxim del 30%.
 • Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili. 
 • Horari d’obertura: entre les 06.00 hores i les 21.00 hores.

Hostaleria i restauració

 • Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l'ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials i menjadors socials. 
 • Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment.
 • Les activitats de restauració de les àrees de servei d’autopistes i altres vies es limitaran al servei de lliurament al mateix establiment, sense consum a l'interior.
 • Horaris de lliurament a domicili permès: de 6:00 hores a les 23.00 hores.

Activitats culturals

 • Se suspèn l’obertura al públic de les activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l’aire lliure.
 • Els arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i romanen oberts amb un 33% de l’aforament. No poden organitzar activitats amb assistència de públic.
 • L’accés a les biblioteques es limita a la recollida i lliurament de documents reservats pel préstec.
 • Horari de les activitats permeses: entre les 6.00 hores i les 22.00 hores.

Activitats esportives

 • Suspesa l’obertura d’equipaments esportius.
 • S’ajornen totes les competicions excepte les d’àmbit estatal, internacional i professional que s’han de celebrar sense públic.

Activitats lúdiques i recreatives

 • S'estableix el tancament de:
  • parcs i fires d’atraccions
  • establiments lúdics infantils
  • sales de joc, casinos i bingos
 • Les festes majors queden suspeses.
 • Se suspenen les activitats cíviques i comunitàries grupals –com, per exemple, als equipaments cívics- que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics. 
 • Els parcs i jardins es poden fer servir només fins a les 20.00 hores.

Actes religiosos i cerimònies civils

 • Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament.

Activitats de lleure nocturn

 • Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
 • Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat anterior.

Consum de tabac i alcohol a la via pública

 • No està permès fumar a la via pública o a l'aire lliure si no hi ha una distància de dos metres. Aquesta limitació és aplicable també per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o similars. 
 • Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts.