Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari - 27 de Novembre de 2020

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 27 de Novembre de 2020 a les 18:00 hores

Lloc: Videoconferència

Accès Ple per Internet: Canal youtube Ajuntament

Documentació del Ple: Ple 27 de Novembre de 2020

Ordre del Dia:

A) Part resolutiva

1.Expedient 1103/2020. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats.
2.Expedient 1150/2020. Designació de regidors amb dedicació parcial. Indemnització per assistències.
3.Expedient 990/2020. Elecció Jutge de Pau titular de Ponts.
4.Expedient 1247/2018. Aprovació del Text refós de la modificació núm. 1 del Pla d'ordenació municipal (POUM) de regulació de les construccions agrícoles i ramaderes.
5.Expedient 1158/2020.Modificació puntual del POUM.
6.Expedient 1160/2020. Aprovació modificació de crèdit núm. 1/2020 del pressupost de l’exercici 2020, per mitjà de romanent de tresoreria per a despeses generals.
7.Expedient 1163/2020. Proposta de participació en la constitució de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP)

B) Activitat de control

8.Donar compte dels decrets de l'alcaldia (del núm. 2020-0194 al número 2020-0251, ambdós inclosos).

C) Precs i preguntes