Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal

Corporació Municipal Legislatura 2023-2027

El Ple

El Ple és el màxim òrgan de representació política local, i està dotat amb un reglament i unes atribucions pròpies.

El Ple està format per tots el regidors i les regidores que han estat elegits i està presidit per l’alcalde.

Atesa la composició plural del Ple, i per tal de facilitar el seu funcionament i l'adopció d'acords disposa d'una important regulació i normativa de funcionament, que ha de garantir que els i les membres disposin amb suficient antelació de l'ordre del dia i la documentació per a la participació i per poder preparar la presentació d'iniciatives i exercir el vot.

La llei estableix la periodicitat mínima que han de tenir les sessions ordinàries. A més, cada ajuntament pot establir una periodicitat major de les sessions. Aquestes s'han de desenvolupar a l'edifici de l'Ajuntament, són presidides per l'alcalde i només es consideren vàlides si hi ha l'assistència mínima de la tercera part dels seus membres.

El Ple de l'Ajuntament de Ponts en sessió extraordinaria del dia 11 de juliol de 2023 va acordar establir una periodicitat de 2 mesos (mesos senars) per les sessions ordinàries, coincidint amb l'últim dijous del mes; si s'escau que és inhàbil tindran lloc el dijous hàbil següent a les 12 del migdia.

 

Composició del Ple de la Corporació Municipal 2023-2027

 • Josep Tàpies i Ticó: Junts per Ponts - Compromís Municipal
 • Leila Moreno i Reig: Junts per Ponts - Compromís Municipal
 • Marta Cinca i Solé: Junts per Ponts - Compromís Municipal
 • Hussein Chaer i Chaer: Junts per Ponts - Compromís Municipal
 • Sergi Guixés i Prats: Junts per Ponts - Compromís Municipal
 • Pere Fenes i Fontanet: Junts per Ponts  - Compromís Municipal
 • Solés Carabassa i Closa: Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
 • Xavier Benítez i Jiménez: Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
 • Anna López i Balagué: Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
 • Elisabet Arauz i Puigpinós: Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
 • Maria Teresa González Carmona: Agrupació d'electors KM 0

 

Competències i delegacions del Ple

El Ple, en conformitat amb el que disposa la llei, té, com a pròpies, les següents competències :

1. Competències pròpies de caràcter indelegable:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 • L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, que es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.

2. Competències de caràcter delegable a la Junta de Govern:

 • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’Ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 €, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: —quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost; —quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

 

Classes de sessions

Les sessions del ple poden ser de tres classes:

 • Ordinàries
 • Extraordinàries
 • Extraordinàries de caràcter urgent